Javasript is currently not supported/disabled by this browser. Please enable JavaScript for full functionality. 54.226.58.177

Voorwaarden

    1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de volledige websites (Torrentstop100.com, Torrenttop100.org, Torrenttop100.net), hierna te noemen Torrentstop100, en een de bezoekers en geregistreerde leden, hierna te noemen gebruiker.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Torrentstop100 ondertekend schrijven.

1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de gebruiker worden door Torrentstop100 niet geaccepteerd.

1.4. Torrentstop100 is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

1.6. Torrentstop100 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke de gebruiker ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Torrentstop100.

1.7. Wanneer u Torrenttop100 bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

• de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar Torrenttop100, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en

• informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

1.8. Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.

    2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen Torrentstop100 en de gebruiker gaat direct in op het moment van goedkeuring door Torrentstop100 van een ingediende aanvraag, registratie of bij bezoek van Torrenttop100.

2.2. Torrentstop100 behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.

2.3. Een overeenkomst is door gebruiker niet overdraagbaar aan derden.

2.4. Indien naar het oordeel van Torrentstop100 daartoe redenen aanwezig zijn, is Torrentstop100 gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien Torrentstop100 dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen.

2.5. Indien Torrentstop100 door oorzaak van de gebruiker extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Torrentstop100 gerechtigd deze bij gebruiker in rekening te brengen onder oorzaken van de gebruiker vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.

2.6. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent de gebruiker diens aansprakelijkheid voor alle door Torrentstop100 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

    3. Verplichtingen gebruiker

3.1. De gebruiker zal de ter beschikking gestelde web faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de gebruiker enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).

3.1.1. De gebruiker zal zijn Torrentstop100 faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.

3.2. Torrentstop100 behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de gebruiker handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de gebruiker weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.

3.3. De gebruiker zal het systemen en instellingen van Torrentstop100 niet beschadigen.

3.3.1. De gebruiker verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.

3.3.2. Nieuwsbrieven en e-mails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen e-mails meer ontvangt van de gebruikers.

3.4. Gebruiker erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan Torrentstop100 of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.

3.5. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de gebruiker die handelt in strijd met het in artikel 3.1 gestelde dit rechtvaardigt, heeft Torrentstop100 het recht met onmiddellijke ingang, de overeenkomst te ontbinden.

3.6. Torrentstop100 is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de gebruiker, die in strijd is met voorstaande regels.

3.7. Gebruiker vrijwaart Torrentstop100 tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van de gebruiker op de systemen en verbindingen van Torrentstop100.

3.8. Gebruiker verklaart Torrentstop100 direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien gebruiker aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van gebruiker op internet.

3.8.1. Gebruiker vrijwaart Torrentstop100 voor alle aansprakelijkheden van derden.

    4. Spelregels

4.1. Het gebruik van proxies, vpns en andere middelen om anoniem gebruik te kunnen maken van Torrenttop100 is niet toegestaan en mag ten alle tijden zonder opgave worden beëindigt.

4.2. Vals spelen is niet toegestaan, gebruikers moeten bewust en vrijwillig zelf de keuze hebben om te stemmen op een website die is aangemeld, dus gebruik maken van geautomatiseerde systemen waarbij gebruikers moeten stemmen om van derde diensten gebruik te maken is niet toegestaan.

4.3. Het is niet toegestaan seksuele, beledigde of discriminerende teksten en of afbeeldingen te plaatsen op Torrenttop100.

4.4. indien een van deze spelregels word niet correct na worden geleefd kan Torrenttop100 de diensten beëindigen of verwijderen.

    5. Tot slot

5.1. De geleverde diensten door Torrenttop100 is een hobby en een leer project, hier dient rekening mee gehouden te worden en wij zijn geen instantie en of organisatie die gaat optreden als schijtsrechter tussen partijen en eventuele discussies gaan wij niet aan en worden direct gestopt.

5.2. Contact kan gelegd worden via E-mail, Skype en de beschikbaar gestelde chat, de chat kan op elk moment zonder voorafgaande kennis door Torrenttop100 gesloten worden of een gebruiker de toegang ontzeggen.